בינתיים בכנסת…

העברות תקציביות
שינויים בתקציב לשנת 2018
ועדת הכספים
יום שני, 31.12, 13:00
שינויים בתקציב לשנת 2018 – לרבות בקשות לדיון מחדש
ועדת הכספים
יום ראשון, 30.12, 10:00
שינויים בתקציב לשנת 2018
ועדת הכספים
יום רביעי, 24.12, 09:45

הצג עדכונים נוספים

שינויים בתקציב לשנת 2018
ועדת הכספים
יום שלישי, 24.12, 10:00
שינויים בתקציב לשנת 2018
ועדת הכספים
יום שני, 24.12, 10:00
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום רביעי, 21.11, 09:30
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום רביעי, 14.11, 09:30
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום שני, 05.11, 10:00
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום שלישי, 24.7, 13:15
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום שני, 16.7, 11:30
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום שלישי, 10.7, 11:30
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום שני, 25.6, 12:00
ועדת הכספים
שינויים תקציב לשנת 2018
יום שלישי, 10 באפריל, 11:30
ועדת הכספים
שינויים בתקציב לשנת 2018
יום שני, 11.6, 12:30
דמוקרטיה, שקיפות ועמותות חברתיות
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות חברת כלל ביטוח בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
יום רביעי, 02.01, 10:30
ועדת הכספים
ישיבת ועדת הכספים – החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 (גילום מס על רכב ממוגן)
יום רביעי, 02.01, 10:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
הסכם חברת החשמל – תמר והזינוק בתעריפי החשמל , דיון בדו"ח מבקר 67ב (2016) – הסכם הגז של חברת החשמל לישראל הקובע: "ההסכם השית על חברת חשמל עלות נוספת של 3-6 מיליארד ש"ח"
יום רביעי, 02.01, 09:00

הצג עדכונים נוספים

ועדת החינוך, התרבות והספורט
תקצוב דיפרנציאלי בחינוך
יום רביעי, 02.01, 09:00
ועדת הכספים
1. ביטול הפטור ממכרז לשלוש משרות מנהלי ועדות בכנסת בהתאם לסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 2. עדכון התוספת הפרלמנטרית לגמלאי עובדי הכנסת
יום שלישי, 01.01, 12:45
ועדת הכספים
תקצוב הבינוי והפיתוח של בתי המשפט ובתי הדין
יום שלישי, 01.01, 12:15
ועדת הכספים
יישום פרק ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני בחוק ההסדרים – דיון ומעקב – יישום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל), התשע"ד – 2014
יום שלישי, 01.01,10:00
ועדת הכספים
דיון על יישום סעיף 3 בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח – 2018. חלוקת הכנסות ליישובי עוטף נתב"ג, הצעתם של ח"כ מיקי מכלוף זוהר וח"כ דוד ביטן
יום שני, 31.12, 11:10
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בתקציבים ליישום תכניות העבודה למניעת אלימות נגד נשים – ישיבת מעקב
יום שני, 31.12, 11:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
תמיכות ממשלתיות לעמותות בתחומי החינוך והחקלאות: עיכובים, סרבול, והערמת קשים מצד המדינה מאלצים עמותות לפנות לשירותיהם של מאכערים: דו"ח מבקר המדינה 66ג (2016) – תמיכות משרדי ממשלה במוסדות ציבור; ודו"ח מבקר המדינה 57ב (2006) – תופעת ה'מאכערים' בשירות המדינה
יום שני, 31.12, 11:00
ועדת הכספים
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 31) (סמכות רשות מקומית לתת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור), התשע"ט-2018
יום שני, 31.12, 10:45
ועדת הכלכלה
תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק) (תיקון), התשע"ז-
יום שני, 31.12, 10:15
ועדת הכספים
הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 25 והוראת שעה) (עידוד תחרות בשוק האשראי), התשע"ט-2018
יום שני, 31.12, 10:00
ועדת הכלכלה
הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 33) (הסכם הלוואה לדיור ללא עמלת היוון בשל פירעון מוקדם), התשע"ח-2018
יום ראשון, 30.12, 14:00
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
קידום הרפורמה להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות לשם התייעלות המערכת הפיננסית במתן האשראי במשק: בישיבה ישתתף עו"ד דרור שטרום, יו"ר הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים
יום ראשון, 30.12, 12:30
ועדת הכספים
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ז-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום ראשון, 30.12, 12:15
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות חברת מגדל בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
יום ראשון, 30.12, 10:30
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים: בישיבה תשתתף ד"ר חדוה בר- המפקחת על הבנקים
יום ראשון, 25.11, 10:30
ועדת הכלכלה
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018
יום רביעי, 21.11, 09:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה: הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12) (צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ח-2018
יום שלישי, 20.11, 13:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות
יום שלישי, 20.11, 12:00
ועדת הכספים
חילופי אישים בוועדת המשנה לעניין פרק י' כולו (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083)
יום שלישי, 20.11, 11:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק העונשין (תיקון – גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 20.11, 09:00
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות והצ"ח שירותי תשלום
הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018
יום שני, 19.11, 12:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
הפרטת תעשיות ביטחוניות; דו"ח ביקורת מיוחד 2018 – הפרטת התעשייה הצבאית לישראל
יום שני, 19.11, 12:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות
יום שני, 19.11, 12:00
ועדת הכלכלה
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח-2018
יום שני, 19.11, 11:30
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בעלויות וביצוע תכנית מחיר למשתכן: בהשתתפות: מר זאב בילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר
יום שני, 09:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות
יום שני, 19.11, 09:00
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות בנק דיסקונט בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים: בישיבה ישתתפו מר יוסי בכר, יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט וגב' לילך טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט
יום ראשון, 18.11, 12:00
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות הבנק הבינלאומי בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים: בישיבה ישתתפו גב' אירית איזקסון, יו"ר הבנק הבינלאומי וגב' סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי
יום ראשון, 18.11, 10:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק העונשין (תיקון – גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017
יום רביעי, 14.11, 09:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ח-2018
יום שלישי, 13.11, 14:00
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות והצ"ח שירותי תשלום
הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018
יום שלישי, 13.11, 12:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בעלויות וביצוע תכנית מחיר למשתכן
יום שלישי, 13.11, 11:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
יום שלישי, 13.11, 09:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
פטורים והקלות מס לקרנות ההון – דו"ח מבקר המדינה 68א (2017) – מיסוי קרנות הון
יום שני, 12.11, 13:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
פטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים ("חוק מילצ'ן) – דו"ח מבקר המדינה 65א (2014)
יום שני, 12.11, 12:00
ועדת הכלכלה
1. בחינת ההצעות לטיפול בכשלים בפרויקט קו הרכבת ירושלים-תל אביב והפגיעה בנוסעים בקווים אחרים 2. הצעה לסדר היום בנושא: פתיחת קו הרכבת החדש מתל אביב לירושלים עלול להוות פגיעה בקווי הרכבת בצפון הארץ
יום שני, 12.11, 12:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שני, 12.11, 12:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
חשש משימוש בחקירות רדומות לטובת סיכול פוליטי – זימון אישי לתנ"צ גיא ניר
יום שני, 12.11, 11:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום ראשון, 11.11, 10:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בדו"חות הכספיים של הממשלה
יום רביעי, 11.11, 10:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
יום שלישי, 06.11, 11:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
1. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית 2. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 06.11, 09:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
נסיבות העברתו מתפקידו של חשב משרד ראש הממשלה אשר סירב לאשר הקצאת כספים לשיפוץ המעון הפרטי של ראש הממשלה: דו"ח ביקורת מיוחד בנושא הוצאות מעונות ראש הממשלה (2015)
יום שני, 05.11, 11:00
ועדת הכלכלה
הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017
יום שני, 05.11, 09:30
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות בנק איגוד בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
יום ראשון, 04.11, 10:30
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות והצ"ח שירותי תשלום
הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח – (2018)מ/1246
יום שני, 29.10, 12:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ח-2018
יום שני, 29.10, 12:30
ועדת הכלכלה
גל סגירה המונית של סניפי בנקים- התעללות חמורה בקשישים, בנכים ובשכבות מעוטות הכנסה
יום שני, 29.10, 12:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
דו"ח הוועדה למניעת הטרדות מיניות בתנועת "הצופים"
יום שני, 29.10, 09:30
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
סקירת יו"ר הסוכנות היהודית יצחק הרצוג על פעילות הסוכנות ותכנית העבודה
יום שני, 29.10, 09:30
ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
בחינת התנהלות בנק לאומי בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים
יום ראשון, 28.10, 10:30
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
סיכום פרויקט מדד שקיפות משרדי הממשלה
יום רביעי, 18.7, 09:00
ועדות העבודה, הרווחה והבריאות
הצעה דחופה לסדר היום בנושא: "פגיעה קשה בתנאי ההעסקה של כ80,000 מטפלות סיעודיות"
יום שלישי, 17.7, 09:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
מדד שקיפות משרדי הממשלה- משרד העלייה והקליטה
יום שני, 16.7, 10:00
ועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות
מעקב אחר יישום החוק להרחבת הייצוג ההולם לבני העדה האתיופית בשירות הציבורי, בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוסטוריים – לאור חובת הדיווח
יום שני, 16.7, 09:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
במסגרת ציון יום העוני בכנסת: על סדר היום: יישום המלצות דו"ח הוועדה על העוני במשרדי הממשלה
יום שני, 16.7, 09:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- מימוש מרשם בכל בית מרקחת) התשע"ז 2017
יום ראשון, 15.7, 14:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בנתוני מכירת הדירות של הדיור הציבורי לציון יום הדיור
יום שלישי, 10.7, 12:30
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
הגשת דו"ח מבקר המדינה- דו"חות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018
יום שני, 9.7, 14:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
תאונות עבודה בענף הבניה- דיון מעקב על דו"ח מבקר המדינה 66ג- בטיחותם של העובדים ובריאותם, ועל דו"ח מבקר המדינה 68ג- רישום קבלנים והיבטים בהבטחת האיכות והבטיחות בענף הבניה
יום שני, 9.7, 10:00
ועדת הכספים
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17) (שטח מצללה) התשע"ח 2018
יום שני, 9.7, 10:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בתקציבי משרד החינוך – עובדי הוראה בחינוך החרדי
יום רביעי, 4.7, 09:30
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
מדד שקיפותמשרדי הממשלה- משרד האנרגיה בהשתתפות מר אהוד אדירי מנכ"ל משרד האנרגיה
יום שלישי, 3.7, 11:30
ועדת הכספים
דיווח שר האוצר על פעולות משרדו בהתאם לסעיף 123 לתקנון הכנסת, במסגרת יוןם מיוחד בנושא תכניות העבודה של הממשלה בכנסת
יום שני, 2.7, 13:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיווח שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי על פעילות המוסד לביטוח לאומי – הצגת תכנית עבודה ודיווח ביצוע
יום שני, 2.7, 12:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום תכנית עבודה של הממשלה בכנסת- שרת התרבות והספורט חה"כ מירי רגב: 1. ביטול חוק הספרים 2. מימוש התכנית להקמת מכון לאומי למצוינות בספורט 3. פיתוח היצירה התרבותית
יום שני, 2.7, 12:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיווח שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על פעילות משרדו- הצגת תכנית עבודה ודיווח ביצוע
יום שני, 2.7, 11:00
ועדת העליה, הקליטה והתפוצות
דיווח שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר על פעולות משרדה, תכנית עבודתו ותקציבו
יום שני, 2.7, 11:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצגת תכנית העבודה של המשרד לביטחון פנים – בהשתתפות השר לביטחון פנים
יום שני, 2.7, 10:30
ועדת הכספים
"מעדותה של החשבת הכללית לשעבר עולה כי תקציב המדינה הוא פייק תקציב שהוביל להעלאת מסים מיותרת" (עודד פורר) (עיסאווי פריג') (אחמד טיבי)- המשך דיון
יום שני, 2.7, 10:00
ועדת העבודה הרווחה והבריאות
דיווח סגן שר הבריאות על פעילות משרדו- הצגת תכנית עבודה ודיווח ביצוע- בהשתתפות סגן השר יעקב ליצמן שר הבריאות
יום שני, 2.7, 10:00
ועדת הכלכלה
דיווח שר הכלכלה והתעשייה על פעולות משרדו בשנת 2018 ותכניות העבודה לשנת 2019 בהתאם לסעיף 123 לתקנון הכנסת
יום שני, 2.7, 09:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום תכניות עבודה של הממשלה בכנסת- השר לענייני ירושלים ומורשת חה"כ זאב אלקין: 1. ערכי מורשת לאומי בא"י ובתפוצות 2. פיתוח הייטק בירושלים 3. חינוך במזרח ירושלים
יום שני, 2.7, 09:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצגת תכנית העבודה של משרד הפנים- בהשתתפות שר הפנים
יום שני, 2.7, 09:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בהיערכות משרד החינוך לשנה"ל תשע"ט – תלמידים עם צרכים מיוחדים בכלל ותלמידים עם אוטיזם בפרט
יום שלישי, 26.6, 10:00
ועדת החוקה, החוק ומשפט
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה) התשע"ח 2017 – הכנה לקריאה שניה ושלישית + הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון- מינוי יועצים משפטיים של משרדים) התשע"ז 2017 הכנה לקריאה ראשונה
יום שני, 25.6, 10:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעה לסדר היום בנושא: עוני, הזנחה וקיפוח הם מתכון מובהק לאלימות ופשיעה
יום שני, 25.6, 09:30
ועדת העבודה, הרוווחה והבריאות
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 207) (הכשרה מקצועית ודמי מחיה למבוטח שילדו הנכה נפטר) התשע"ח 2018
יום שני, 25.6, 09:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
היעדר שקיפות התקציבים המופנים להוסטלים לאנשים עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית- דיון המשך
יום רביעי, 20.6, 09:30
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בהליכי תכנון ובניה- לציון יום מיוחד בנושא העירוניות בישראל
יום שלישי, 19.6, 11:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
הגשת דו"ח מבקר המדינה- דו"ח נציבות תלונות הציבור
יום שני, 18.6, 14:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים) התשע"ח 2018- הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שני, 18.6, 12:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
חוזה הגז בין חברת חשמל ומאגר תמר: מדוע הציבור משלם 8 מילארד דולר עלות עודפת- דו"ח מבקר המדינה 67 ב: הסכם הגז של חברת החשמל לישראל בע"מ
יום שני, 18.6, 11:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון- פיצויי פיטורים) התשע"ח 2018
יום שני, 18.6, 10:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
דיון מעקב בעקבות ממצאי תחקיר ערוץ 10- רופאים ובתי חולים מקדמים תרופות משיקולים זרים בתמורה לטובות הנאה מחברות התרופות- דו"ח מבקר המדינה 61ב- תרומות לבתי החולים וקשריהם עם אגודות הידידים
יום שני, 18.6, 09:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) התשע"א 2011 – שינוי התוספת הראשונה
יום שני, 18.6, 08:45
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
מדד שקיפות משרדי הממשלה- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
יום שני, 12.3, 10:00
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
הרשימות השחורות ("טעוני בירור יהדות") של הרבנות הראשית לישראל, שיסווגו אזרחים שיהדותם מוטלת בספק
יום שני, 12.3, 10:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
מדד שקיפות משרדי הממשלה- משרד האנרגיה
יום שלישי, 13.3, 10:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
"מאכערים ושדלנים פוגעים במנהל התקין, בטוהר המידות ובאמון הציבור- דו"ח מבקר המדינה 57ב (2007): תופעת ה'מאכערים' בשירות הציבורי"
יום רביעי, 14.3, 09:00
ועדת הכספים
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מספר 15) (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי)
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצע תחוק מימון מפלגות בעניין רשימת מועמדים משותפת- כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מ' 24) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שני, 11.6, 09:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
א. דו"ח מבקר המדינה 61ב (2011): חלוקת כרטיסים למשחקים ומופעים בהיכל הספורט ביד אליהו, ב. דו"ח מבקר המדינה 56ב (2005): איגוד הכדורסל בישראל ג. השלטון המקומי, האיגודים, מוסדות להשכלה גבוהה (2003): חלוקת כרטיסים חינם לחברי מועצה ולבעלי תפקידים ברשויות מקומיות ד. דו"חות על הביקורת בשלטון המקומי (2013): ניהול אירועים וחגיגות בלשטון המקומי (חלוקת כרטיסים ללא תשלום)
יום שני, 11.6, 09:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
עובדי קבלן ועובדים המועסקים דרך "ספקי שירותים": הפרת זכויות שיטתית ואי אכיפה של חוקי העבודה- דו"ח מבקר המדינה 65ג (2015): פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך- ישיבת מעקב
יום שני, 11.6, 11:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
סכסוך העבודה של עובדי מקצועות הבריאות, בהשתתפות מנכ"ל משרד הבריאות מר משה ברסימנטוב
יום שלישי, 12.6, 11:30
הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון-מתן זכות עיון בתיקי אימוץ של עולי תימן, מזרח ובלקן בין השנים 1939-1965) התשע"ז 2016
יום שלישי, 12.6, 12:15
ועדת הפנים והגנת הסביבה
שיקום שכונות בערי פיתוח- לציון יום ההוקרה לעיירות הפיתוח בהשתתפות סגן שר הבינוי והשיכון
יום שלישי, 12.6, 13:00
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
שקיפות בתקציבים ותוכניות לשילוב ישראלים ממוצא אתיופי
יום רביעי, 13.6, 09:30
שוויון מגדרי 
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
זכויות של אלמנות בישראל
יום רביעי, 02.01, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי: ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
עדכון לגבי התקדמות פרויקט בין משרדי למיפוי הצרכים והמענים של אוכלוסיות פגיעות מבין אלו שעברו עינויים בסיני: עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים ישיבת המשך
יום שלישי, 01.01, 13:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי: ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
סיוע לנשים שורדות זנות בביטוח לאומי – בהשתתפות- מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
יום רביעי, 21.11, 09:30

הצג עדכונים נוספים

הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
טיפול הרשויות בתופעת סמי האונס – מעקב מיום 21/11/2017 – לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים
יום שלישי, 20.11, 12:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה: לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים
יום שלישי, 20.11, 12:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
20 שנה לחוק למניעת הטרדה מינית- מהפכה בהתהוות: לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים
יום שלישי, 20.11, 10:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015
יום שלישי, 20.11, 10:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
שביתת העובדים הסוציאליים: ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, 19.11, 12:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאותהוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
ישיבת ועדת משותפת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות והועדה לקידום מעמד האישה בנושא: שביתת העובדים הסוציאליים
יום שני, 19.11, 12:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
1. הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית 2. הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שני, 19.11, 12:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
התמודדויות בעולם עם תופעת האלימות נגד נשים: לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים השקת התערוכה "Violence on Her Skin – To Live a Life Free of Violence" ביוזמת שגרירת סלובניה בישראל H.E. Ms. Barbara Susnik ובהשתתפות- שגרירות מכהנות בישראל
יום שני, 19.11, 10:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
משרד הרווחה לא מיישם את החוק ועדיין לא מעניק סל תמיכה לנשים מוכות
יום שני, 19.11, 09:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין), התשע"ז-2017
יום שלישי, 13.11, 13:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
הקהילה הטרנסג'נדרית בישראל: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה – ישיבת מעקב חמישית
יום שלישי, 13.11, 11:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דו"ח של שדולת הנשים חושף את מימדי הניצול של נשים חרדיות בשוק התעסוקה
יום שני, 12.11, 12:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
מחדל בבדיקת הרקע הרפואי של תורמות ביציות
יום שני, 12.11, 10:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015
יום שני, 12.11, 10:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
"הבדיקות החיצוניות" בתלונות על הטרדות מיניות בידי בכירי חברות
יום שלישי, 06.11, 11:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015
יום שני, 05.11, 12:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
דו"ח הוועדה למניעת הטרדות מיניות בתנועת "הצופים"
יום שני, 29.10, 09:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
הגנה על נפגעי עבירות מין לאחר שחרור התוקף
יום שלישי, 17.7, 09:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
1. דו"ח מחמ"ד – מחלקת המדינה האמריקאית- הצגת דו"ח מחמ"ד לשנת 2017, 2. המלצות ומסקנות פרויקט מיפוי צרכים ומענים לאוכלוסיות פגיעות שעברו עינוי בסיני
יום שלישי, 17.7, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב- הצגת תכנית עבודת הצוות הבין משרדי
יום רביעי, 11.7, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
חסמים בפני זכות הנשים בדיור- הקריטריונים לנשים בזכאות לדיור ציבורי, הטרדות מיניות בדיור הציבורי
יום שלישי, 10.7, 11:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
חיי נשים בצל הפשיעה
יום שלישי, 10.7, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
השלמת השכלה לנשים שהודרו מהשכלה בצעירותן
יום שני, 9.7, 11:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דו"ח הוועדה הבין משרדית להתמודדות עם הפוליגמיה
יום שני, 9.7, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
חלופות מאסר והסדרים ייחודיים בתוך בתי הסוהר לאסירות אמהות
יום רביעי, 4.7, 09:00
ועדת חוקה ומשפט
הצעת חוק – מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 8) (הרחבת תחולה על מי שביצע עבירת מין בהיותו קטין) התשע"ח 2018 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שני, 2.7, 10:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות- המאבק בזנות ברשת האינטרנט
יום רביעי, 27.6, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
תעשייה ישראלית- איפה הנשים? לציון יום התעשיינים
יום שלישי, 26.6, 12:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
שילוב נשים וקידומן בצה"ל- לציון יום הוקרה לצה"ל – צבא העם בסדיר ובמילואים
יום שלישי, 26.6, 10:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
התרחבות תופעת הדרת נשים- דרכי טיפול
יום שני, 25.6, 12:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשויון מגדרי
אמצעים להגנה על נשים בסיכון גבוה- איזוק אלקטרוני, לחצני מצוקה, ועדות להערכת מסוכנות
יום רביעי, 20.6, 09:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
עיר בראייה מגדרית- עיר טובה לנשים = עיר טובה לא.נשים
יום שלישי, 19.6, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות- המאבק בזנות – פעילות המשרד לביטחון פנים למאבק בתופעה- בהשתתפות ח"כ גלעד ארדן השר לביטחון פנים- ישיבת מעקב
יום שני, 12.3, 12:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיווח המדינה ודו"חות הצל של ארגוני החברה האזרחית לוועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים CEDAW ומסקנות ועדת האמנה- עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים 
יום שני, 12.3, 10:30
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
אפלייתן של נשים לסביות באפשרות להורות לילד משותף
יום שני, 12.3, 09:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
סוגיית הצבת סוהרות בבתי הכלא באגפים הביטחוניים- לאור הפרסום בערוץ 20
יום שלישי, 12.6, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
נשים פורצות דרך בעיירות הפיתוח – לציון יום הוקרה לעיירות הפיתוח
יום שלישי, 12.6, 10:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133) (איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות) התשע"ח 2018 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
יום שלישי, 12.6, 11:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשויון מגדרי
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות: הצגת "תזכיר חוק" הפללת לקוחות זנות
יום רביעי, 13.6, 09:00
הסכסוך, זכויות אדם וזכויות עובדים
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
יום ראשון, 30.12, 12:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2018 – של חה"כ ינון אזולאי כ/824
יום ראשון, 30.12, 11:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 63), התשע"ט-2018
יום ראשון, 30.12, 10:30

הצג עדכונים נוספים

ועדת החוץ והביטחון: ועדת המשנה לענייני איו"ש
סטאטוס כבישים ומעבירים ביו"ש
יום חמישי, 22.11, 09:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק השמות (תיקון – הגבלת שינוי שמו של עבריין מין), התשע"ח-2018 – הכנה לקריאה ראשונה
יום רביעי, 21.11, 10:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
עובדי קבלן ועובדים המועסקים דרך "ספקי שירותים": מחסור בנתונים, הפרת זכויות שיטתית ואי-אכיפה של חוקי העבודה – דו"ח מבקר המדינה 65ג (2015): פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך – ישיבת מעקב שנייה, בהשתתפות החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו
יום רביעי, 21.11, 09:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה
במסגרת בניית תכנית-אב לאומית בתחום הזקנה: שירותי הרווחה הניתנים לאזרחים הוותיקים: אתגרים ומענים
יום רביעי, 21.11, 09:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראליים), התשע"ח-2018
יום רביעי, 21.11, 09:00
ועדת הכלכלה: הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה
במסגרת בניית תכנית-אב לאומית בתחום הזקנה: שירותי הרווחה הניתנים לאזרחים הוותיקים: אתגרים ומענים; הישיבה בראשות היו"ר חה"כ טלי פלוסקוב
יום רביעי, 21.11, 09:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון – ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות), התשע"ח-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 20.11, 14:00
הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
טיפול הרשויות בתופעת סמי האונס – מעקב מיום 21/11/2017 – לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים
יום שלישי, 20.11, 12:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה: לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים
יום שלישי, 20.11, 12:00
הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
גזלת רכושם של יהודי תימן עם עלייתם ארצה: ישיבת מעקב
יום שלישי, 20.11, 11:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
יום שלישי, 20.11, 11:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015
יום שלישי, 20.11, 11:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015
יום שלישי, 20.11, 10:00
ועדת הכספים
ישיבת ועדת הכספים – פיצוי וסיוע לתושבים ולעסקים ביישובי עוטף עזה והדרום עקב המצב הביטחוני והפגיעה הכלכלית הנובעת מכך
יום שלישי, 20.11, 10:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – סייג לזכאות למי שלקח חלק בפעילות טרור), התשע"ז-2016
יום שלישי, 20.11, 09:00
ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת חוק העונשין (תיקון – גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 20.11, 09:00
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
שביתת העובדים הסוציאליים: ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, 19.11, 12:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ישיבת ועדת משותפת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות והועדה לקידום מעמד האישה בנושא: שביתת העובדים הסוציאליים
יום שני, 19.11, 12:30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
1. הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית 2. הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז-2017 – הכנה לקריאה ראשונה 3. הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז-2017 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שני, 19.11, 12:00
ועדת הכנסת: ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון-ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018
הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון – ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018 – הכנה לקריאה ראשונה
יום שני, 19.11, 12:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1. חברות הביטוח מפעילות מניפולציות על מבוטחים גוססים כדי לא לשלם למבוטחים את המגיע להם 2. התעמרות כלל ביטוח במבוטחיה
יום שני, 19.11, 10:00
ועדת החוקה, חוק ומשפטועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית 2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – חייב משלם), התשע"ח-2018 3. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015
יום שני, 19.11, 10:00
מיעוטים בישראל ודו-קיום
היערכות משרדי הממשלה ליישום החלטת הממשלה החדשה 4178 מיום 7/10/18 : ישיבת מעקב לדיון שהתקיים ב-23/10/18
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שלישי, 01.01, 10:30
שימור מורשת קהילות יהדות הודו וקליטתם המיטבית
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, 31.12, 10:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
משרד החינוך ביטל תוכנית בעלות מזערית שהעניקה השכלה למאות נשים וגברים בדואים
יום רביעי, 21.11, 10:00

הצג עדכונים נוספים

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
היעדר ייצוג החברה הערבית וציבור ההורים במועצה הלאומית לגיל הרך – הצעה לדיון מהיר
יום שלישי, 20.11, 10:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: ועדת המשנה לבניית תוכנית אב לטיפול באוטיזם במגזר הערבי
נתונים וסקירת התופעה של אוטיזם במגזר הערבי
יום שני, 19.11, 11:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
משרד החינוך ביטל תוכנית בעלות מזערית שהעניקה השכלה למאות נשים וגברים בדואים
יום רביעי, 14.11, 10:00
ועדת הכלכלה
העמדת פתרונות דיור לאנשי צד"ל
יום שלישי, 13.11, 11:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
תעודת זהות למשפחות אנשי צד"ל שכיום בעלי תעודת תושבות בלבד – במסגרת יום מיוחד לצבא דרום לבנון
יום שלישי, 13.11, 10:30
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
הסברה לעולים חדשים בשפתם על התמודדות וסכנות במחלת הסוכרת – לציון יום הסוכרת בכנסת
יום שלישי , 13.11, 09:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיון על האלימות כנגד תושבים ערבים בירושלים שמעורבים בעסקאות מקרקעין עם יהודים
יום שני, 29.10, 13:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
"נוהל מוכתר" – סטטוס – בהשתתפות ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת (הסדרת הזכויות על הקרקע במזרח ירושלים)
יום שני, 29.10, 11:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
פעם שלישית שמטפלי השירות הפסיכולוגי הייעוצי בעוטף עזה אינם מקבלים שכר
יום שני, 16.7, 13:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
מערך בריאות הנפש בבתי החולים ובקהילה: צפיפות, תנאים פיזיים ירודים, מחסור בתשתיות ובכוח אדם- דו"ח מבקר המדינה 68ג (2018): מערך האשפוז בבתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש
יום שני, 16.7, 10:40
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בדיקות דימות מתקדמות (רנטגן, MRI): מחסור במכשירים, תורים ארוכים וליקויים באסדרת המקצוע : דו"ח מבקר המדינה 65ג ליקויים שנותרו, הישגים שהושגו
יום שני, 16.7, 10:00
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
45 מכונים להתפתחות הילד, מרביתם מהפריפריה, בסכנת סגירה מיידית
יום רביעי, 11.7, 09:30
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
חברת עמידר- סדרי ניהול ארגון והתקשרויות בחברה- דו"ח מבקר המדינה 68ג, סיוע בדיור לזכאים – דו"ח מבקר המדינה 65ג- ישיבת מעקב, דירות דיור ציבורי שהושכרו שלא לזכאי דיור ציבורי דו"ח 64א- ישיבת מעקב, אי מיצוי זכויות חברתיות- דו"ח מבקר המדינה 65ג
יום שלישי, 10.7, 12:00
ועדת הכנסת
תעסוקה ערבית ושוויון חברתי- קידום הבריאות באוכלוסיה הערבית
יום שלישי, 10.7, 10:30
ועדת הכלכלה
הצעה לסדר היום בנושא "פיתוח אזורי תעשייה במגזר הערבי"
יום שלישי, 10.7, 09:45
ועדת החינוך, התרבות והספורט
העדר מקלטים בבתי הספר הערביים
יום שני, 9.7, 10:30
הועדת המיוחדת להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות ולשילובם של בוגרי ישיבות בשירות צבאי, לאומי- אזרחי ובתעסוקה
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25) (שילוב תלמידי ישיבות) התשע"ח 2018
יום ראשון, 8.7, 09:30
ועדת החינך, התרבות והספורט
הצעה דחופה לסדר היום בנושא: מדד מדלן – הפערים בחינוך בין פריפריה למרכז מתעצמים
יום רביעי, 4.7, 09:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבניין- במסגרת ציון יום השפה הערבית בכנסת על סדר היום: קמפיינים בשפה הערבית להגברת המודעות לזכויות ובטיחות בעבודה
יום שלישי, 3.7, 08:45
ועדת הכספים
דיון לפי סעיף 40א (ט) (3) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985- תכנית תקציב תלת שנתית מעודכנת – עדכון תכנית התקציב התלת שנתית לשנים 2020 עד 2022 ("נומרטור"), לפי החלטת ממשלה מס' 3865 מיום 10.6.18
יום שני, 2.7, 11:00
ועדת הכלכלה
הצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה, סעיפים 1. סיעוד בבתי אבות, 2. קריסת תאגידי עובדים זרים לסיעוד
יום שני, 2.7, 09:00
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
פניות לגבי היעדר טיפול לחולי פרקינסון בפריפריה- במסגרת ציון יום הפרקינסון הבינלאומי בכנסת
יום שלישי, 26.6, 14:00
ועדת הכספים
עדפת תוצרת התעשייה הישראלית, חשש מפיטורי עובדים ופגיעה במפעל סינרג'י כבלים משדרות עקב החשש מיבוא עתידי זול מטורקיה, הצעתם של ח"כ משה גפני וח"כ מיקי לוי, הצפת שוק המלט הישראלי במלט טורקי – תמוטט את מפעל מלא הר טוב ותפגע קשות בתחרות, הצעתו של ח"כ מיקי לוי
יום שלישי, 26.6, 11:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
שירותי בריאות בפריפריה – ישיבת מעקב, הפקולטה לרפואה בצפת לא עומדת ביעדיה
יום שלישי, 26.6, 10:30
ועדת הכלכלה
הצעה דחופה לסדר היום בנושא "פגיעה קשה בתנאי ההעסקה של כ80,000 מטפלות סיעודיות"
יום שלישי, 26.6, 10:30
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי, הצ"ח הפיקוח על שירותים פיננסיים, הצ"ח עבודת נשים
הצעת חוק רפורמה בתקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה) (Zכאות להשתתפות בעלות מעון יום בתקופת הלידה וההורות) התשע"ז 2017
יום שני, 25.6, 13:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30) התשע"ז 2017
יןם שני, 25.6, 11:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
8000 שארית יהודי אתיופיה עדיין מסורבי עליה לישראל – חוות דעת מבקר המדינה בנושא יישום החלטות הממשלה באשר לעליית יהודי אתיופיה, אלול התשס"ח, סםטמבר 2008 – ישיבת מעקב שניה
יום שני, 25.6, 10:00
ועדת הכספים
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לתשלומים ושירותים הניתנים לראש הממשלה) התשע"ח 2018 (מכלוף מיקי זוהר) להכנה לקריאה ראשונה
יום שני, 25.6, 10:00
ועדת הכספים
הצעה דחופה לסדר היום בנושא "פרויקט נוח"ם נפסל בשל כפל תמיכות בעוד הגרעינים התורניים לא נפסלו", "מעדותה של החשבת הכללית עולה כי תקציב המדינה הוא פייק-תקציב שוהוביל להעלאת מסים מיותרת"
יום שלישי, 19.6, 10:00
ועדת הכספים
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות) התשע"ז 2017 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שני, 18.6, 12:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 206) (הארכת התקופה לתלשום רטרואקטיבי של קצבת ילדים) התשע"ח 2018 של חה"כ יוליה מלינובסקי, רוברט אילטוב, חמד עמאר ועודד פורר
יום שני, 18.6, 11:00
ועדת העבודה, הרוווחה והבריאות
הדחיפות בהעלאת יהודי אתיופיה
יום רביעי, 13.6, 09:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
במסגרת ציון יום ערי הפיתוח בכנסת על סדר  היום: חדרי מיון קדמיים בערי הפיתוח
יום שלישי, 12.6, 13:15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון) (הבטחת כספי הפיקדון) התשע"ז 2017
יום שלישי, 12.6, 09:30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30)
יום שני, 11.6, 11:00
ועדת הכלכלה
הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה0 אינטגרציה ותיאום של השירותים לאזרחים ותיקים
יום שני, 11.6, 09:00
ועדת הכלכלה
קידום התחבורה הציבורית בישראל- הכשרת נתיבי תחבורה ציבורית, מסופים וחניונים תפעוליים ברשויות מקומיות, שילוב בין אמצעי התחבורה הציבורית- רכבות, אוטובוסים ומוניות
יום שני, 12.3, 12:00
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
פניות ציבור בנושא תמיכות משרד הרווחה לעמותות חסד לקראת החגים
יום ראשון, 18.3, 11:30
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
פתרון דיור לעולים קשישים ממלון דיפלומט בירושלים לקראת מכירתו- ישיבת מעקב בהשתתפות מנכ"ל משרד העלייה והקליטה אלכס קושניר
יום שני, 19.3, 13:00
ועדת הכלכלה
הוועדה המשותפת לוועדת העבודה הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה- לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה- דיון בנושא פרק תעסוקה ופרישה – תעסוקת אזרחים ותיקים בישראל
יום ראשון, 25.3,10:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הגברת האכיפה וחיזוק הביטחון האישי בירוחם והסכנה הנובעת מהתפרעויות בכביש דימונה- ירוחם
יום ראשון, 25.3, 12:30
תחבורה, סביבה ורשויות מקומיות
ועדת הכלכלה
הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון), התשע"ח-2018
יום רביעי, 02.01, 09:30
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
הטמעת מוקדי קליטה ברשויות המקומיות והמשך העסקת מנהלי ועובדי המוקדים
יום רביעי, 02.01, 09:00
ועדת הכלכלה
הצעת חוק המועצה לענף הלול (תיקון – ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול), התשע"ז-2017
יום שלישי, 01.01, 14:00

הצג עדכונים נוספים

ועדת הכלכלה
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126) (פיקוח על תשלום דמי נסיעה באוטובוסים), התשע"ט-2018
יום שלישי, 01.01, 09:30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
אי השתתפות הרשויות המקומיות במימון סייעות בחינוך המיוחד
יום שני, 31.12, 13:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
תמיכות ממשלתיות לעמותות בתחומי החינוך והחקלאות: עיכובים, סרבול, והערמת קשים מצד המדינה מאלצים עמותות לפנות לשירותיהם של מאכערים: דו"ח מבקר המדינה 66ג (2016) – תמיכות משרדי ממשלה במוסדות ציבור; ודו"ח מבקר המדינה 57ב (2006) – תופעת ה'מאכערים' בשירות המדינה
יום שני, 31.12, 11:00
ועדת הכלכלה
תקנות התעבורה (תיקון מס'…), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות
יום שני, 31.12, 10:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצעת חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) (תיקון), התשע"ט-2018
יום ראשון, 30.12, 11:00
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
הקמת מסגרת סגורה לילדים עם תחלואה משולבת
יום שלישי, 20.11, 12:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
חשד להרעלת בעלי חיים בפארק הירקון
יום שלישי, 20.11, 11:00
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
נהלים ואגרות בפעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מעקב: בהשתתפות פרופ' איתמר גרוטו
יום שני, 19.11, 13:00
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
1. מרחקי נסיעה בלתי סבירים בגלל מיפוי לא עדכני של צרכים מול מסגרות 2. הסעות לילדים להורים גרושים
יום שני, 19.11, 11:00
ועדת הכלכלה
הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018
יום שני, 19.11, 11:00
ועדת החוץ והביטחון
1. יישובי הגדר לאורך גבול הצפון- תיקון המרחק בהגדרה משני ק"מ לארבעה ק"מ 2. מדידת המרחק מהגבול הבינ"ל והגדר ליישובי קו העימות
יום שני, 19.11, 08:30
ועדת הכלכלה
תקנות התעבורה (תיקון מס'…), התשע"ח-2018, בדבר חבישת קסדות, הגדרת קורקינט ממונע, אמבולנס ורכב ביטחון
יום שני, 19.11, 09:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה :ועדת המשנה לטיפול בזיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים
היערכות משרדי הממשלה בטיפול בזיהום האויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים – איגום משאבים של פיקוח ואכיפה
יום ראשון, 18.11, 11:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
חשש מקרינה מסוכנת מאנטנה בבית-ספר "אורט" חולון
יום חמישי, 15.11, 12:00
ועדת החינוך, התרבות והספורט
חשד להרעלת בעלי חיים בפארק הירקון
יום שלישי, 13.11, 11:30
ועדת המדע והטכנולוגיה
פתרונות חדשניים לבעיית העומס בכבישים – ישיבת מעקב: בהשתתפות פרופ' מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת ת"א ומוסד שמואל נאמן בטכניון
יום שלישי, 13.11, 10:30
ועדת הכלכלה
1. בחינת ההצעות לטיפול בכשלים בפרויקט קו הרכבת ירושלים-תל אביב והפגיעה בנוסעים בקווים אחרים 2. הצעה לסדר היום בנושא: פתיחת קו הרכבת החדש מתל אביב לירושלים עלול להוות פגיעה בקווי הרכבת בצפון הארץ
יום שני, 12.11, 12:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיון בעקבות תחקיר מחדל כיבוי השריפה של משפחת שפדוב בבאר שבע
יום שלישי, 06.11, 13:00
ועדת הכספים
קיצוץ בתקציבו של מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני – מעקב
יום שלישי, 06.11, 11:45
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
1. מוכנות המדינה לרעידות אדמה – תשתיות לאומיות ומבנים, דוח ביקורת מיוחד, אב התשע"ח, יולי 2018 2. דיון מהיר בנושא: היערכותה של ישראל לטיפול ברעידות אדמה, של חה"כ קארין אלהרר 3. דיון מהיר בנושא: מבנים רבים בפריפריה אינם ערוכים להתמודדות עם רעידת אדמה, של חה"כ סעיד אלחרומי 4. דיון מהיר בנושא: מוכנות המדינה לרעידות אדמה , של חה"כ אורלי לוי אבקסיס 5. דיון מהיר בנושא: היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם נזקי רעידות אדמה, של חה"כ איילת נחמיאס ורבין 6. דיון מהיר בנושא: היערכותה של ישראל לטיפול ברעידות אדמה, של חה"כ יעקב אשר
יום שלישי, 06.11, 10:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
היערכות המדינה לאימוץ יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם ולדיווח בנושא לאו"ם בשנת 2019
יום שני, 05.11, 12:00
ועדת הכלכלה
הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017
יום שני, 05.11, 09:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה
זיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים – קידום חוקים והיבטים משפטיים
יום ראשון, 04.11, 11:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
המלצת מנהל התכנון להוספת מתחם סירקין לבחינת שינוי הגבולות של העיר אלעד
יום רביעי, 31.10, 10:00
ועדת הכלכלה
מדיניות קידום אנרגית רוח
יום שני, 9.7, 12:00
ועדת המדע והטכנולוגיה
ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת- פיקוח ומעקב אחר יישום החלטת ועידת פריז: 1. מצב התכנית הלאומית להערכות המדינה לשינויי אקלים 2. יישום החלטת הממשלה להגנת המצוק החופי- כחלק מההיערכות הכוללת לשינויי אקלים
יום שני,2.7, 12:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
מפגעים סביבתיים וזיהום אוויר סמוך לאזור התעשייה חבל יבנה- אשדוד
יום שני, 25.6 , 09:00
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
נחלים מזהמים מסכנים את בריאות הציבור ומהווים מפגע תברואתי ואקולוגי חמור- נחל הקישון, חדרה, הירקון, איילון ושורק
יום רביעי, 20.6, 09:00
ועדת המדע והטכנולוגיה
אמצעים טכנולוגיים לחסכון במים במרחב הפרטי והציבורי
יום שלישי, 19.6, 12:30
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
פניות ציבור בנושא שריפות הענק וזיהום האויר באתרי פסולת סביב העיר אשדוד- ישיבת מעקב
יום שלישי, 19.6, 12:00
ועדת הכלכלה
נות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים)- (תיקון) התשע"ח 2018
יום שלישי, 13.3, 13:00
ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצעה לסדר היום בנושא "חקירת המסוכנות בהקמת מכרה בריר"
יום שני, 12.3, 11:00